NGO PMSH

Promovimi i shëndetit pozitiv mendor dhe fizik në punë në një mjedis në ndryshim PROSPERH


PMSH që nga 1 Janari 2023 ka filluar implementimin e projektit PROSPERH si një nga anëtarët e një konsorciumi me qendër në UNIVERSITY COLLEGE CORK – NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK.
Vendet e punës kanë përjetuar ndryshime të shpejta vitet e fundit, të nxitura nga tranzicionet dixhitale dhe të gjelbra (‘tranzicioni binjak’) dhe pandemia COVID-19. Janë shfaqur mënyra të reja të punës dhe menaxhimit të mjediseve të punës, të cilat mund të ndikojnë në shëndetin fizik dhe mendor të punëtorëve në mënyra të reja, pozitive dhe negative. Vendet e punës mund të jenë mjedise që promovojnë shëndetin, por mënyra se si kjo mund të arrihet në praktikë ka nevojë për eksplorim.
Për të transformuar vendet e punës në mjedise që promovojnë shëndetin, kompanitë dhe punëtorët kanë nevojë për mjete dhe burime që rrisin ndërgjegjësimin, promovojnë shëndetin, shëndetin mendor, mbështesin vetë-menaxhimin dhe udhëzojnë rrugët e referimit. Për të përmirësuar shëndetin e punëtorëve, politikëbërësit kanë nevojë për provat më të fundit për vendet e shëndetshme të punës dhe këshilla se si qeveritë dhe aktorët e tjerë mund të krijojnë një mjedis të favorshëm për ndryshim. Këto nevoja do të plotësohen nga projekti PROSPERH i financuar nga BE-Horizon Europe (https://prosperh.eu/), i nisur në janar 2024.
PROSPERH krenohet me një konsorcium ndërkombëtar prej 21 partnerësh nga 19 vende që do të punojnë së bashku për të zhvilluar dhe vërtetuar ndërhyrjen në shumë nivele PROSPERH, të ofruar nëpërmjet portalit online PROSPERH. Ndërhyrja do të synojë të dy aspektet organizative (punë), kolegët dhe individualë (punëtor), me tre komponentë të fokusuar në promovimin e shëndetit, vetë-monitorimin dhe vetë-menaxhimin në internet dhe kujdesin klinik ose rrugët e referimit të trajnimit.
Zhvillimi i ndërhyrjes do të bazohet në njohuritë ekzistuese dhe mjetet e zhvilluara nga konsorciumi në projektet e mëparshme të financuara nga BE (MENTUPP, https://www.mentuppproject.eu/; iFightDepression, https://ifightdepression.com/). Projekti do të fokusohet në tre sektorë që përjetojnë ndryshime të rëndësishme dhe sfida në shëndetin fizik dhe mendor (puna në telekomandë dhe puna mobile e bazuar në TIK, shëndetësi dhe ndërtimtari).
Pasi të zhvillohet, ndërhyrja do të testohet në Shqipëri, Australi, Danimarkë, Gjermani, Hungari, Irlandë, Kosovë, Holandë, Portugali, Spanjë dhe Turqi. Rezultatet kryesore të projektit do të përfshijnë udhëzime dhe rekomandime politikash, si dhe një udhërrëfyes për ta bërë portalin PROSPERH lirisht të disponueshëm për kompanitë.