NGO PMSH

NJË FILLIM I MBARË I PROCESIT TË BASHKË-KRIJIMIT ME PALËT E INTERESIT NË KOSOVË, NË JAVËN EUROPEANE TË SHËNDETIT MENDOR

Më 16 maj, në javën evropiane të shëndetit mendor, mbajtëm takimin e parë me palët e interesuara në Kosovë.
Kjo punëtori filloi me një prezantim rreth kornizës konceptuale të projektit Reconnected, dizajnit dhe rolit kritik të palëve të interesuara në këtë proces bashkë-krijimi. Pas prezantimit, kaluam në detyrën Mentimetër, e cila ishte e lehtë për t’u përdorur për shumicën prej tyre dhe shumë e dobishme. Ata u angazhuan në çdo pyetje deri në 85% duke dhënë mendimet e tyre për konceptet që na interesonin.
Në pjesën e diskutimit, ekipi hulumtues vizatoi dhe hartoi kuadrin konceptual së bashku me kontributin e palëve të interesuara . Pjesëmarrësit ishin të angazhuar, të interesuar, produktiv dhe dhanë një sërë idesh mbi korrelacionet aktuale psikosociale mes njerzëve me nivel të ulët socioekonomik në Kosovë, nga përvojat e tyre të përditshme të punës.
Ne kemi përshtypjen se paneli ishte i rehatshëm, relaksues dhe tërheqës, gjë që sigurisht do të ndihmojë në ndërtimin e një kornize të ngushtë përfaqësuese për popullatën me nivel të ulët socioekonomik në Kosovë.

Prezantimet shkencore në Boston dhe Çikago të SHBA

Hulumtuesi kryesor Prof. Asoc Dr Naim Fanaj, mori pjesë në dy konferenca shkencore të rëndësishme në SHBA.

Në konferencën e Asociacionit Amerikan të Ankthit dhe Depresionit 2024 që u mbajt në Boston nga 11 deri 14 prill ka prezantuar studimin: Pabarazitë gjinore në ankth dhe depresion: njohuri nga një studim në Kosovë. Poashtu, në këtë konferencë janë prezantuar edhe projektet RECONNECTED dhe PROSPERH!

Kurse nga data 17 deri 21 Prill 2024 u mbajt Konferenca vjetore 2024 e Society for Research on Adolescence në Chicago të SHBA-së. Këtu u prezantua studimi spër Prindërimin, Reziliencën dhe Devijimin në një studim krahasues ndërkulturor të bazuar në mostrat e adoleshentëve finlandezë dhe kosovarë. Poashtu u bë prezantimi i projektit RECONNECTED ; si shumë i rëndësishëm për qytetarët e Kosovës dhe Europës, që i fuqizon njerëzit të rrisin qëndrueshmërinë dhe të menaxhojnë më mirë shëndetin e tyre mendor përmes një qasjes së tillë inovative-shkencore.

Krenar që emrat e Kosovës dhe të OJQ Për Mendje të Shëndoshë, të renditen krahas shumë universiteteve e instituteve shkencore prestigjioze nga SHBA dhe bota.

PREZANTIMI I PROJEKTIT RECONNECTED NË KONFERENCËN NË MARIBOR

Sot, Prof Asoc Dr Naim Fanaj prezantoi në The 12th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars, punimin shkencor:  Reconnected: Addressing Mental Health Challenges in European Communities, Including Kosovo. Në këtë prezantim u treguan objektivat si dhe korniza konceptuale e projektit RECONNECTED në përgjithësi dhe me theks të veçantë implementimin në Kosovë.

Në prezantimin tjetër me titull:  Understanding Subjective Well-being in Kosovo Youth: Exploring Psychosocial an Socio-demographic Factors, treguam për gjetjet e studimit tone për Mirëqenien subjektive të të rinjëve dhe lidhjet me shpresën, stilin e të menduarit, mbështetjen sociale, shpresën si dhe mekanizmat e ballafaqimit.

PROSPERH Kick-Off meeting, Cork, Ireland 25-26 Janar 2024

Në këtë takim u diskutuan gjerësisht hapat , strategjitë dhe aktivitetet që kanë të bëjnë me implementimin e projektit PROSPERH. Entuziazmi dhe përgjegjësi e përshkoi tërë rrjedhën e takimit ku secili nga partnerët reflektoi për detyrat që u takojnë gjatë 60 muajve të implementimit.

PROSPERH:

Projekti i ri i financuar nga HORIZON EUROPE fillon me 1 janar 2024.

PMSH një nga partnerët implementues të projektit që do zgjat 60 muaj.

Projekti PROSPERH synon të mbledhë të dhëna në kohë dhe prova të forta mbi faktorët që ndikojnë në shëndetin mendor dhe fizik në vendin e punës. 

Ky informacion do të merret nga literatura dhe analiza e grupeve ekzistuese të të dhënave me cilësi të lartë.

Bazuar në këtë dëshmi, dhe duke u mbështetur në ndërhyrjet ekzistuese të financuara nga BE dhe ato kombëtare, projekti do të zhvillojë dhe vërtetojë ndërhyrjen në shumë nivele PROSPERH, të ofruar nëpërmjet Portalit PROSPERH. Ndërhyrja do të synojë të dy aspektet organizative (punë), kolegët dhe individualë (punëtor), me tre komponentë të fokusuar në promovimin e shëndetit, vetë-monitorimin dhe vetë-menaxhimin online dhe kujdesin klinik ose rrugët e referimit të përkujdesjes.

Projekti do të përqendrohet në përshtatjen e përmbajtjes për tre sektorë që përjetojnë ndryshime të rëndësishme (puna në TIK, shëndetësi dhe ndërtim), me studimin e kryer në 10 vende përfaqësuese evropiane dhe Australi përmes një kërkimi të kontrolluar të rastësishëm në grup për të përcaktuar efektivitetin dhe koston.

Kjo është një nismë e rëndësishme që synon të përmirësojë shëndetin dhe mirëqenien në vendin e punës përmes ndërhyrjeve të bazuara në prova.

PREZANTIMI NË KONGRESIN BOTËRORË TË PARANDALIMIT TË VETËVRASJEVE NË PIRAN TË SLLOVENISË

20.09.2023

Prof. Asoc. Dr. Naim Fanaj, prezanton në International Association for Suicide Prevention 32nd World Congress MENTUPP workshop:

MENTUPP Country Partner Case Study: Kosovo. Observimet dhe sfidat në implementim nga PMSH.

PUNËTORIA ME TEMËN "PËRKRAHJA MULTIDICIPLINORE PSIKOSOCIALE PËR FUQIZIMIN E FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA"

 

 

19.07.2023
OJQ Për Mendje te Shëndosh sot ka organizuar punëtori me temën “Përkrahja multidiciplinore psikosociale për fuqizimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara” të mbështetur nga Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale në komunën e Prizrenit.

 

Prezent në këtë puntori ishin institucionet si QPS , QSHM, organizatat joqeveritare të cilat punojnë në fushën e aftësisë së kufizuar si: OPDMK dhe Handikos si dhe psikologët shkollor.
PMSH falenderon të gjithë pjesëmarrësit për kontributin e tyre në puntori.
Rekomandimet e dala nga ky projekt do të adresohen tek institucionet relevante.

Miratohet nga PMSH Plani i Barazisë Gjinore 2023-2026

25.09.2023

Në pëputhje me standardet më të mira në fushën e angazhimit shoqëror miratohet Plani i Barazisë Gjinore 2023-2026 nga ana e PMSH-së, me të cilën tregohet përkushtimi për përmirësimiet e nevojshme për të realizuar Barazinë Gjinore.