NGO PMSH

Hyrje

Dita Botërore e Parandalimit të Vetëvrasjeve, e shënuar çdo vit më 10 Shtator, thekson imperativin global për parandalimin e vetëvrasjes. Kjo përmbledhje politikash paraqet njohuri kryesore nga artikulli kërkimor i titulluar “Vlerësimi i rezultateve të një ndërhyrjeje komplekse të shëndetit mendor në vendin e punës. Rezultatet nga studimi pilot i MENTUPP”, botuar së fundi nga Konsorciumi MENTUPP, avokon rekomandimet e politikave që synojnë qeveritë për të nënvizuar rëndësinë e nxitjes së shëndetit mendor në mjediset e vendit të punës, duke reduktuar ankthin, depresionin dhe sjelljen vetëvrasëse.

MENTUPP

Projekti MENTUPP (Promovimi dhe Ndërhyrja e Shëndetit Mendor në Mjediset e Punës) është një projekt 4-vjeçar i financuar nga BE, që synon avancimin e shëndetit mendor dhe mirëqenies brenda mjediseve të vendit të punës, veçanërisht Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM). Nëpërmjet një qasjeje gjithëpërfshirëse, projekti kërkon të adresojë shqetësimin në rritje të sfidave të shëndetit mendor, duke përfshirë ankthin, depresionin dhe sjelljen vetëvrasëse, që prekin punonjësit në mbarë botën. MENTUPP është i bazuar në kërkime dhe ndërhyrje të bazuara në prova, duke theksuar rolin kyç që luajnë vendet e punës në formësimin e mirëqenies mendore. Duke ofruar një gamë të gjerë modulesh të dedikuara, ndërhyrja në shumë nivele, e njohur si MENTUPP Hub, synon të krijojë një mjedis ku punonjësit mund të lulëzojnë si profesionalisht ashtu edhe personalisht. Me një angazhim për kërkimin, vlerësimin dhe bashkëpunimin, projekti MENTUPP kontribuon në përpjekjen më të gjerë për parandalimin e çështjeve të shëndetit mendor dhe nxitjen e një kulture të mirëqenies mendore në vendet e punës.

Gjetjet kryesore

Gjatë Studimit Pilot të MENTUPP, Qendra e MENTUPP ishte e disponueshme për gjashtë muaj për të gjithë pjesëmarrësit Pilot nga Marsi 2021. Artikulli kërkimor ‘Vlerësimi i rezultateve të një ndërhyrjeje komplekse të shëndetit mendor në vendin e punës. Rezultatet nga studimi pilot i MENTUPP’ ndriçojnë ndikimin e prekshëm të ndërhyrjes gjithëpërfshirëse të shëndetit mendor në vendin e punës MENTUPP:

 1. Zvogëlimi i ankthit:
Studimi raporton një ulje statistikisht të rëndësishme të niveleve të ankthit midis pjesëmarrësve që iu nënshtruan ndërhyrjes së shëndetit mendor, me një rënie prej 36.2% (1).

 1. Stigma personale e përmirësuar:
Gjetjet tregojnë një përmirësim prej 8.4% në qëndrimet personale të të anketuarve ndaj depresionit dhe ankthit (1). Kjo nënvizon rolin kritik të ndërhyrjeve në vendin e punës në përpjekjet për parandalimin e stigmës.

 1. Përmirësimi i mirëqenies psikologjike:
Ndërhyrja rezultoi në përmirësimin e mirëqenies së përgjithshme psikologjike midis punonjësve, e reflektuar nga një rritje prej 10.5% në rezultatet e mirëqenies (1). Kjo nënvizon potencialin e programeve të shëndetit mendor në vendin e punës për të krijuar një mjedis pune mbështetës dhe të lulëzuar.

Rekomandimet e politikave

Në dritën e këtyre gjetjeve bindëse, qeverive u kërkohet të ndërmarrin hapa proaktivë për t’i dhënë përparësi shëndetit mendor në vendet e punës. Rekomandimet e mëposhtme të politikave rrjedhin nga të dhënat konkrete të hulumtimit:

 1. Vendosni standarde gjithëpërfshirëse të shëndetit mendor në vendin e punës:

Qeveritë duhet të bashkëpunojnë me palët e interesuara për të vendosur standarde rigoroze kombëtare për shëndetin mendor në vendin e punës. Këto duhet të përfshijnë dispozita për ndërhyrje të bazuara në prova, vlerësime të rregullta të shëndetit mendor dhe integrimin e mbështetjes së shëndetit mendor në kornizat organizative.

 1. Nxitja e investimeve në programet e shëndetit mendor në vendin e punës:

Qeveritë mund të ofrojnë stimuj financiarë ose përfitime tatimore për organizatat që zbatojnë iniciativa efektive të shëndetit mendor. Ky stimul do të stimulonte investimin e punëdhënësve në mirëqenien e punonjësve.

 1. Integroni edukimin e detyrueshëm të shëndetit mendor në trajnimin e punonjësve:

Qeveritë duhet të shtyjnë për integrimin e moduleve për ndërgjegjësimin e shëndetit mendor, reduktimin e stigmës dhe menaxhimin e stresit në trajnimin e detyrueshëm të punonjësve me synimin për të pajisur punonjësit me mjetet për të identifikuar dhe trajtuar çështjet e shëndetit mendor

 1. Siguroni sisteme mbështetëse të qasshme dhe konfidenciale:

Qeveritë duhet të bashkëpunojnë me ekspertët e shëndetit mendor për të krijuar sisteme mbështetëse lehtësisht të aksesueshme dhe konfidenciale brenda vendeve të punës. Ata gjithashtu duhet të sigurojnë që punonjësit të kenë rrugë për të kërkuar këshillim, për të hyrë në linjat e ndihmës dhe për të përdorur burimet në internet.

 1. Vlerësoni dhe përmirësoni vazhdimisht iniciativat e shëndetit mendor në vendin e punës:

Qeveritë duhet të mandatojnë vlerësimin periodik të programeve të shëndetit mendor në vendin e punës. Bashkëpunimi me institutet kërkimore do të mundësojë vlerësimin e efektivitetit të ndërhyrjes dhe përsosjen e politikave.

Rekomandimet e Politikave për Shëndetin Mendor në Vendin e Punës

 1. Vendosni standarde gjithëpërfshirëse të shëndetit mendor në vendin e punës:
Qeveritë duhet të bashkëpunojnë me palët e interesuara për të vendosur standarde rigoroze kombëtare për shëndetin mendor në vendin e punës. Këto duhet të përfshijnë dispozita për ndërhyrje të bazuara në prova, vlerësime të rregullta të shëndetit mendor dhe integrimin e mbështetjes së shëndetit mendor në kornizat organizative.

 1. Nxitja e investimeve në programet e shëndetit mendor në vendin e punës:
Qeveritë mund të ofrojnë stimuj financiarë ose përfitime tatimore për organizatat që zbatojnë iniciativa efektive të shëndetit mendor. Ky stimul do të stimulonte investimin e punëdhënësve në mirëqenien e punonjësve.

 1. Integroni edukimin e detyrueshëm të shëndetit mendor në trajnimin e punonjësve:
Qeveritë duhet të shtyjnë për integrimin e moduleve për ndërgjegjësimin e shëndetit mendor, reduktimin e stigmës dhe menaxhimin e stresit në trajnimin e detyrueshëm të punonjësve me synimin për të pajisur punonjësit me mjetet për të identifikuar dhe trajtuar çështjet e shëndetit mendor.

 1. Siguroni sisteme mbështetëse të qasshme dhe konfidenciale:
Qeveritë duhet të bashkëpunojnë me ekspertët e shëndetit mendor për të krijuar sisteme mbështetëse lehtësisht të aksesueshme dhe konfidenciale brenda vendeve të punës. Ata gjithashtu duhet të sigurojnë që punonjësit të kenë rrugë për të kërkuar këshillim, për të hyrë në linjat e ndihmës dhe për të përdorur burimet në internet.

 1. Vlerësoni dhe përmirësoni vazhdimisht iniciativat e shëndetit mendor në vendin e punës:
Qeveritë duhet të mandatojnë vlerësimin periodik të programeve të shëndetit mendor në vendin e punës. Bashkëpunimi me institutet kërkimore do të mundësojë vlerësimin e efektivitetit të ndërhyrjes dhe përsosjen e politikave.

Konkluzioni

Publikimi i fundit i MENTUPP “Vlerësimi i rezultateve të një ndërhyrjeje komplekse të shëndetit mendor në vendin e punës. Rezultatet nga studimi pilot i MENTUPP” nënvizon potencialin transformues të ndërhyrjeve të shëndetit mendor në vendin e punës. Me të dhëna konkrete që tregojnë ankth të reduktuar, stigmë të përmirësuar dhe mirëqenie të përmirësuar, rëndësia e masave të rekomanduara të politikave nuk mund të mbivlerësohet.

Angazhimi i qeverive ndaj këtyre rekomandimeve do të përshpejtojë krijimin e mjediseve mbështetëse të punës që trajtojnë në mënyrë aktive ankthin, depresionin dhe sjelljen vetëvrasëse, duke nxitur një kulturë të mirëqenies mendore në shkallë globale.

Për më shumë informacion rreth MENTUPP, ju lutemi vizitoni mentuppproject.eu.

1) Tsantila, F, Coppens, E, De Witte, H, Arensman, E., Amann B., Cerga-Pashoja, A., Corcoran, P., Creswell-Smith, J., Cully, G., Toth, M.T., Greiner, B., Griffin, E., Hegerl, U., Holland, C., Leduc, C., Leduc, M., Ni Dhalaigh, D., O’Brien, C., Paterson, C., Purebl, G., Reich, H., Ross, V., Rugulies, R., Sanches, S., Thompson, K., Van Audenhove, C., & MENTUPP consortium members. Outcome assessment of a complex mental health intervention in the workplace. Results from the MENTUPP pilot study. International Archives of Occupational and Environmental Health (2023).